Позив за регистрацију објеката приватног смјештаја

31.03.2022.

Туристичка организација општине Вишеград позива све пружаоце услуга смјештаја у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање, да обнове старе уговоре о посредовању, уколико су били регистровани за претходну годину, или ако се ради о новоотвореним смјештајним јединицама, да закључе нови уговор, најкасније до 20.4.2022. Након истека тог рока Туристичка организација неће обнављати постојеће уговоре.
Након васкршњих празника, надлежни инспекцијски органи ће вршити контролу нерегистрованих смјештајних објеката и предузимати одговарајуће законске мјере према власницима објеката који наставе пружање услуга смјештаја без регистрације.

 

Регистрација објеката приватног смјештаја

По Закон о угоститељству Републике Српске регистрацију објеката приватног смјештаја могуће је извршити на два начина. Први начин је регистрација у својству предузетника, у општини, а други начин је регистрација пружаоца смјештаја као физичког лица, уз потписивање уговора о посредовању с Туристичком организацијом општине или другим правним лицем регистрованим за послове из области туризма.
Врсте приватног смјештаја могу бити:
• Апартмани,
• Соба за изнајамлјивање,
• Кућа за одмор,
• Сеоско домаћинство.

Апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање мора испуњавати прописане опште и посебне минимално-техничке услове у погледу уређења и опреме, те морају бити категорисани, у складу са Законом о угоститељству.
Туристичке услуге на селу могу се пружати у објекту смјештаја за максимално 15 гостију истовремено, а припремање и услуживање хране и пића за максимално 50 гостију истовремено.

Кораци приликом регистрације објеката приватног смјештаја као физичко лице

1. Потписивање Уговора о посредовању
Власник смјештајног објекта долази лично у просторије Туристичке организације, улица Краља Петра бб, и потписује уговор о посредовању.
Потребна документација: лична карта

 

2. Уплата боравишне таксе
Власник смјештајног објекта има обавезу плаћања паушалног износа боравишне таксе, у складу са Законом о боравишној такси, те исту не смије наплаћивати појединачно од корисника услуге смјештаја. Власници приватног смјештаја типа сеоско домаћинство ослобођени су плаћања боравишне таксе.
Приликом потписивања уговора о посредовању власник смјештајног објекта добиће уплатницу за плаћање паушалног износа боравишне таксе, која по Одлуци општине Вишеград број 01-022-35/16 од 31.3.2016. год. износи 20 КМ по кревету годишње, и исту је дужан уплатити прије преузимања потписаног уговора.

 

3. Евидентирање Уговора о посредовању у АПИФ-у
У року од седам дана од заклјучивања Уговора потребно је извршити регистрацију Уговора у АПИФ-у (канцеларија АПИФ-а у Вишеграду налази се у објекту НЛБ Банке)

Потребна документација за АПИФ:

• 1 Примјерак потписаног Уговора са Туристичком организацијом
• Захтјев за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга у регистру физичких лица која пружају угоститељске услуге на селу, као и пружалаца услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање
• Накнада АПИФ-у за упис у регистар 35,00 КМ;
• Лична карта лица које се уписује у регистар (на увид) и
• Текући рачун лица које се уписује у регистар (на увид)

 

4. Категоризација смјештајног објекта
Након регистрације уговора у АПИФ-у власник је дужан поднијети захтјев за категоризацију смјештајног објекта код надлежног општинског одјељења (зграда општине, улаз лијево, инфо пулт).
Општина Вишеград формира Комисију за категоризацију смјештаја. Елементи за категоризацију прописани су Правилником о условима за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (Службени гласник Републике Српске 62/18) и Правилником о условима за пружање услуга у сеоском домаћинству (Службени гласник Републике Српске 77/10), који уређују минималне услове и елементе за категоризацију сеоског домаћинства, апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање.
Након подношења Захтјева за категоризацију смјештајни објекат може почети са радом, а у зависности од броја запримљених захтјева комисија за категоризацију ће изаћи на терен и обићи регистроване смјештајне објекте.
Потребна документација:
• Попуњен Захтјев за излазак комисије категоризацију објекта (образац се може преузети у одјељењу за локални развој, привреду и друштвене дјелатности општине Вишеград)
• Копија Потврде о евидентирању Уговора из АПИФ-а
• Копија Уговора о посредовању склопљеног са Туристичком организацијом општине Вишеград

По добијању рјешења о категоризацији у сарадњи са Комисијом за категоризацију поручује се табла с врстом и категоријом смјештајног објекта, која се поставља на видно мјесто на улазу у смјештајну једницу.

 

5. Обавеза вођења књиге гостију
Физичка лица која пружају услуге смјештаја, исхране и пића у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање и услуге смјештаја и услуживања хране и пића на селу, дужна су да воде евиденцију гостију дневно и уредно, на основу Правилника о облику, садржају и начину вођења књиге гостију у угоститељским објектима за смјештај (Службени гласник Републике Српске 80/17), Правилника о облику, садржају, мјесту и начину вођења евиденције гостију на селу (Службени гласник Републике Српске 105/7), и Правилника о облику, садржају, мјесту и начину вођења евиденције гостију у апартману (Службени гласник Републике Српске 103/17).
Књига гостију се води посебно као Књига домаћих гостију и Књига страних гостију. Књига страних гостију обавезно се овјерава у Служби за послове за странце, Теренски центар Источно Сарајево (адреса: Трг илиџанске бригаде 2Б, Источна Илиџа, додатне информације путем телефона 057 224 891). Овјера Књиге страних гостију плаћа се 50,00 КМ.

6. Пореска управа, канцеларија Вишеград
Власник смјештајног објекта дужан је самостално контактирати пореску управу РС, канцеларија Вишеград и регулисати све евентуалне обавезе према истој.