Objavljen konkurs Ministarstva trgovine i turizma RS za obuku turističkih vodiča

25.06.2019.

Na osnovu člana 43. stav 3) Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 45/17) , Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, r a s p i s u j e

J A V N I POZIVZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA STICANjE ZVANjA TURISTIČKOG VODIČA ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKE U 2019. GODINI

I
Raspisuje se Javni poziv za polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske u 2019. godini.

II
Pravo polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske imaju kandidati koji ispunjavaju uslove prema članu 43. Zakona o turizmu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 45/17), i to:1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, odnosno strani državljani koji posjeduju radnu dozvolu u Bosni i Hercegovini,2. da imaju najmanje završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i3. da aktivno poznaju najmanje jedan strani jezik.

III
(1) Za učestvovanje na Javnom pozivu kandidat je obavezan Ministarstvu trgovine i turizma dostaviti Prijavu za polaganje ispita u pismenoj formi.U Prijavi za polaganje ispita potrebno je navesti sljedeće podatake:
1. ime, očevo ime i prezime kandidata,
2. adresu prebivališta, odnosno boravišta kandidata,
3. datum i godina rođenja kandidata,
4. vrstu školske spreme i smjer koji je kandidat završio,
5. strani jezik, odnosno strane jezike koje kandidat namjerava polagati u okviru ispita i 6.kontakt telefon.
(2) Uz Prijavu za polaganje ispita kandidati su obavezni da dostave sljedeće dokaze:
1. ovjerenu fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, odnosno radne dozvole za strane državljane,
2.ovjerenu fotokopiju lične karte,
3. ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom najmanje srednjem obrazovanju u četverogodišnjem trajanju ili drugi odgovarajući dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( ukoliko kandidat posjeduje višu ili visoku stručnu spremu može dostaviti i dokaze o toj stručnoj spremi),
4. republičku administrativnu taksu u iznosu od 2 KM prema tarifnom broju 1. Zakona o administrativnim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 100/11, 103/11 i 67/13) za podnošenje prijave.

IV
(1) Stručni ispit za turističkog vodiča sastoji se od usmenog, pismenog i praktičnog dijela i polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju imenuje ministar nadležan za poslove turizma.
(2) Program stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Republike Srpske sastoji se iz sljedećih predmeta: Ustavno uređenje Republike Srpske, odnosno BiH, Istorija Republike Srpske, odnosno BiH ,Osnovi turističkog zakonodavstva Republike Srpske, Osnovni turizma, Zaštita potrošača u turizmu, Vodička služba, Turistička geografija Republike Srpske i Kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe Republike Srpske.

V
(1) Komisija sprovodi ispit, organizuje teorijsku i praktičnu obuku kandidata, te vrši provjeru znanja kandidata.
(2) Predmeti iz tačke IV javnog poziva podrazumijevaju teorijski i praktični dio, sa obukom.
(3) Program teorijske obuke traje ukupno 28 časova i podrazumijeva obuku iz sljedećih predmeta:
1) Ustavno uređenje Republike, odnosno BiH (dva časa),
2) Istorija Republike, odnosno BiH (šest časova),
3) Osnovi turističkog zakonodavstva Republike (dva časa),
4) Osnove turizma (šest časova),
5) Zaštita potrošača u turizmu (dva časa),
6) Turistička geografija Republike (četiri časa),
7) Kulturno-istorijsko nasljeđe Republike (šest časova).

(4) Program iz predmeta Vodička služba u turizmu podrazumijeva teoretsku i praktičnu obuku i traje ukupno 12 časova.(5) Praktična obuka podrazumijeva simulaciju i demonstraciju turističkog vođenja u skladu sa gradivom predmeta Vodička služba u turizmu.

VI
(1) Nakon položenog stručnog ispita izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča za područje Republike Srpske.
(2) Kandidat koji položi ispit dužan je da za izdavanje Uvjerenja (certifikata) o položenom ispitu dostavi dokaz o uplati republičke administrativne takse u iznosu od 80 KM prema Tarifnom broju 81. Zakona o administrativnim taksama.
(3) Taksu iz stava 2. ovog člana, kandidat uplaćuje na Račun javnih prihoda Republike Srpske, broj 562-099-00000556-87 kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda: 722511, budžetska organizacija 1855015, sa naznakom „Troškovi za izdavanje certifikata o položenom ispitu za turističkog vodiča“.

VII
(1) Prijavu na konkurs za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: „Vlada Republike Srpske, Ministarstvo trgovine i turizma, Resor turizma i ugostiteljstva, Ul. Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka“, sa naznakom: „Prijava na konkurs za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča – NE OTVARAJ“.
(2) Uz prijavu kandidat prilaže dokaze iz tačke III ovog poziva.
(3) Rok za podnošenje prijava za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva u dnevnom listu „Glas Srpske“.
(4) Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzeti u razmatranje.

VIII
(1) Javni poziv biće objavljen na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma na web portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net), u dnevnom listu „Glas Srpske“, kao i na internet stranici Turističke organizacije Republike Srpske (www.turizamrs.org).
(2) Program polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča, sa predmetnim oblastima i potrebnom literaturom biće objavljen na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma -na web portalu Vlade Republike Srpske.

IX
(1) O tačnom terminu i mjestu održavanja obuka, kao i o ostalim bitnim pitanjima kandidati će naknadno biti obavješteni na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma na kojoj će biti dostupne i sve ostale informacije vezane za polaganje stručnog ispita.
(2) Sve dodatne informacije u vezi polaganja predmetnog ispita mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 15 časova, putem telefona 051/338-738.

M I N I S T A R
Dragica Kovač