Flora i fauna

Opština Višegrad odlikuje se bogatstvom biljnog i životinjskog svijeta. Oko 65 % teritirije opštine pokriveno je šumama i šumskim zemljištem. Idući od najnižeg pojasa, gde su zastupljene šume jove i vrbe, povišenjem nadmorske visine smjenjuju se zajednice hrasta kitnjaka, cera i sladuna, zatim bijelog i crnog bora, a u najvišem pojasu nalaze se šume jele, smrče i bukve.
Područje Opštine Višegrada je nadaleko poznato kao značajni razvojni endemski centar, te centar reliktnosti tercijarne flore i faune.

Od veoma rijetkih i zaštićenih biljnih endemskih vrsta izdvajaju se:

<strong>Pančićeva omorika (Picea omorika)</strong>

Po mišljenju mnogih stručnjaka najljepša evropska četinarska vrsta. Reliktni je endem balkanskog poluostrva i njeno prirodno stanište je na području Velikog Stoca (1540 m n.v.) na teritoriji Višegrada,i Mitrovca na Tari. Raste na strmim i kamenitim terenima pretežno sjeverne ekspozicije. Odlikuje se usko-piramidalnom krošnjom sa nisko spuštenim granama i prečnikom krošnje pri osnovi 3-5m, i tankom korom crvenosmeđe boje. Narasta u visinu od 30-35m sa prečnikom stabla od 45-50cm.

<strong>Vilina vlas (Adiantum capillus veneris)</strong>

Specifična vrsta paprati koja raste u Višegradskoj banji. Ime je dobila po vlaknastim i dugim listovima. Raste u specifičnom prirodnom ambijentu u blizini termalne vode.
Na pašnjacima oko Višegrada zastupljene su i mnogobrojne vrste ljekovitog bilja: bosiljak, bokvica, kopriva, kamilica, hajdučka trava, kantarion, maslačak i druge.
U okolini se nalazi i veliki broj sitne i krupne divljači ( divlja svinja, srna, vuk, lisica, zec itd.)

Na području opštine Višegrad registrovana su dva lovišta:

• Lovište „Panos“(38 488ha) i
• Lovište „Kamenica“(3 842ha)

Kao stanište rijetkih vrsta posebno je značajno lovište „Kamenica“ kao stanište divokoze koja je ovdje authotona vrsta, dok je „Panos“ stanište vrlo rjetkih orlova. Lovištima upravlja lovačko udruženje „Panos“ iz Višegrada.

Rijeka Drina raspolaže sa bogatim ribljim fondom (oko 30 vrsta) kao što su mladica, pastrmka, som, šaran, škobalj, klijen, mrena i druge.
Najpoznatija riba rijeke Drine je na daleko poznata mladica. To je zaštićena vrsta koja je skoro iskorenjena izgradnjom HE na Drini u Višegradu. Inače Drina je njeno prirodno stanište. Spada u grupu salmonidnih riba koje su vrlo osjetljive na zagađenja. Mnogi ribolovci dolaze s motivom da će uhvatiti mladicu, riblju kraljicu rijeke Drine.
Ribolovnom vodama na teritoriji opštine Višegrad gazduje Udruženje za ekologiju, zaštitu, unaprjeđenje i korišćenje voda „Drinska jezera“, iz Višegrada.
Sve ovo pruža idealne uslove za zaljubljenike u lov i ribolov, koji će ovdje u potpunosti zadovoljiti svoje nagone, bilo da se radi o početnicima ili o profesionalcima.