Istorija

Najstariji tragovi života ljudi na ovim prostorima potiču iz perioda Ilira (1500 god. p.n.e.), kada su ove prostore naseljavala ilirska plemena Autarijati i Ardijeji. U okolini su pronađene njihove grobnice. U kasnijem periodu ovaj kraj je ulazio u sastav rimske provincije “Malavico”. Dolinom Drine je prolazio rimski put “Via Drina”, a u ovaj kraj tada dolaze germanski rudari Sasi, po kojima jedan dio Višegrada i danas zovemo Sase.
U Župi, nizvodno od Višegrada pronađeni su rimski novčići Constantinus I i II. Istraživanjima Zemaljskog muzeja iz Sarajeva iz 1966. god. na području sela Mušići pronađeni su ostaci slovenske keramike iz VI i VII vijeka koji svjedoče o naseljavanju Slovena na ovom prostoru. U okolini Višegrada nalazi se i veliki broj lokaliteta sa srednjovjekovnim stećcima, od kojih su najpoznatija Velika i Mala Gostilja.

Online Casino bonuses are a hot item. After all, who doesn't enjoy a little extra money in their pocket? With so much competition in this field, it's important that you choose your casino apps that pay real money games wisely. But how do you know which games offer the best benefits and incentives?

Zbog svog geografskog, strateškog i ekonomskog položaja Višegrad je imao burnu istoriju i bio meta mnogih osvajača. U vrijeme Stefana Nemanje čitav kraj ulazi u sastav srpske države Nemanjića. Sredinom 14. vijeka bio je pod vlašću srpskog župana Nikole Altomanovića. Tada ovaj kraj zauzima bosanski kralj Tvrtko I i priključuje ga Bosanskom kraljevstvu.
Višegrad se prvi put pominje 1433. godine kada je pripadao moćnoj srpskoj vlastelinskoj porodici Pavlovića, pod čijom je upravom bio i srednjovjekovni grad Dobrun. Na vrhu brda iznad drinskog mosta nalaze se tragovi starog grada ili Pavlovine (po vojvodi Pavlu Radenkoviću). Same ruševine se nalaze na dva mjesta i zovu se “Gornji grad” i “Donji grad”. Pri dnu starog grada, na nepristupačnim stijenama iznad Drine nalazi se kula koja je u narodu poznata kao”Kula Kraljevića Marka”, a koja je imala ulogu osmatračnice. To je okrugla građevina čija visina danas iznosi 8 m, a za vrijeme Turaka zatrpana je kamenjem kako se u nju ne bi skrivali hajduci i srpski ustanici. Kako je zapisao čuveni turski putopisac Evlija Čelebija, Mehmed Paša je oko 1577. godine sagradio donju Višegradsku varoš, a pošto je postojalo i naselje iznad, odnosno više njega grad je dobio ime Višegrad.
Turci su zauzel VIšegrad prije 1462. godine i on ostaje pod turskom vlašću, sve do Berlinskog kongresa 1878. kada čitavu Bosnu preuzima Austrougarska. Dolaskom Austrougara Višegrad dobija konture gradske sredine. Oni grade vodovod, uvode zemljišne knjige, grade uskotračnu prugu i javne građevine.
Poslije Prvog svijetskog rata Višegrad ulazi u sastav Kraljevine Jugoslavije, u okviru Bosne i Hercegovine.
Prvi i Drugi svjetski rat su ostavili grad u ruševinama, većina objekata je bila teško oštećena, uključujući i višegradsku ćupriju.
Višegrad se danas nalazi u okviru Republike Srpske, koja je jedan od dva entiteta Bosne i Hercegovine.