Uredba uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima (RADNA VERZIJA TEKSTA)

03.06.2020.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

 

UREDBA

O uslovima i načinu korištenja turističkih vaučera u ugostiteljskim objektima

 

Banja Luka, maj 2020. godine

 

Prijedlog

 

Na  osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08) i člana 9. stav  2.  Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj 46/20), na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske , Vlada Republike Srpske, na ___sjednici od ______2020 godine,  d o n o s i:

 

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠćENjA TURISTIČKIH VAUČERA U UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA

 

(Predmet)

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodjele sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima, na teritoriji Republike Srpske u cilju podsticanja razvoja domaćeg turizma.

 

(Turistički vaučer)

Član 2.

 

(1) Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi Ministarstvo trgovine i turizma (u daljem tekstu: “Ministarstvo”) dodjelom turističkih vaučera (u daljem tekstu: “vaučer”).

(2) Vaučer je dokument koji izdaje Ministarstvo na osnovu koga korisnik vaučera ostvaruje pravo na subvenciju troškova usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom u jednoj smještajnoj jedinici ugostiteljskog objekta za smještaj,  bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga.

(3) Vaučer se može iskoristiti za plaćanje:

 1. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom, u korist jednog korisnika vaučera,
 2. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom trajanju od četiri  noćenja zaredom  u korist dva korisnika vaučera i
 3. troškova iz stava 2. ovog člana u minimalnom trajanju  od četiri  noćenja zaredom  u više ugostiteljskih objekata za smještaj, u korist dva korisnika vaučera, ukoliko se turistički aranžman realizuje posredstvom turističke agencije.

(4) Vaučer se može iskoristiti u periodu od 15. juna do 15. novembra 2020. godine.

( Ugostitelj i turistička agencija)

Član 3.

 

(1) Uslugu smještaja iz člana 2. stav 2. ove uredbe pruža subjekt  registrovan kao privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskim objektima za smještaj u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva (u daljem tekstu: “ugostitelj”).

(2) Turistička agencija osmišljava i organizuje turistički paket aranžman koji podrazumijeva korištenje usluga prevoza i/ili  smještaja kod ugostitelja iz stava 1. ovog člana.

 

(Korisnik vaučera)

Član 4.

 

(1)Korisnik vaučera je svaki punoljetni građanin Republike Srpske bez obzira na visinu ličnih primanja, koji ispunjava uslove iz ove uredbe za dodjelu vaučera.

(2) Korisnik vaučera može koristiti vaučer samo radi plaćanja usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj van mjesta  prebivališta korisnika vaučera.

(3) Pravo iz člana 2. stav 3. t. 1. i 2. ove uredbe korisnik vaučera može ostvariti direktno u odnosu sa ugostiteljem ili posredstvom turističke agencije.

 

(Javni poziv za ugostitelje i turističke agencije)

Član 5.

 

(1)Ministarstvo u jednom od dnevnih štampanih glasila koji se objavljuje na teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva objavljuje Javni poziv za dostavu  prijave radi učešća u realizaciji šeme dodjele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smještaja u ugostiteljskim objektima. (u daljem tekstu: “Javni poziv”).

(2) Pravo učešća na Javnom pozivu ima:

1) ugostitelj koji je uredno izmirio poreske obaveze i  ima najmanje četiri  zaposlena radnika i

2) turistička agencija, nosilac Licence Ministarstva iz člana 37. Zakona o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 45/17) koja je uredno izmirila poreske obaveze.

 

(Prijava na Javni poziv)

Član 6.

 

(1) Za apliciranje  na Javni poziv ugostitelj i turistička agencija dužni su  Ministarstvu podnijeti Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodjele vaučera (u daljem tekstu: “Prijava”).

(2) Prijava se dostavlja Ministarstvu elektronskim putem popunjavanjem obrasca Prijave putem  elektronske aplikacije.

(3) Prijava ugostitelja sadrži:

1) poslovno ime (firmu), ugostitelja,

2) Jedinstveni identifikacioni broj  (JIB)  ugostitelja,

3) broj žiro računa ugostitelja,

4) sjedište, odnosno adresu poslovanja  (ulica, broj, mjesto, poštanski broj, grad/opština) ugostitelja,

5) podatke o ugostiteljskom objektu (naziv, vrsta, adresa, a za kategorisane objekte i kategorija i broj rješenja o kategorizaciji, kao i broj individualnih ležaja, odnosno podatak o ukupnim smještajnim kapacitetima) i

6) telefon,  e-mail adresu i  podatke o kontakt osobi ugostitelja.

(4) Uz Prijavu ugostitelj je  dužan dostaviti:

1) dokaz o upisu ugostitelja u sudski registar, odnosno u Registar preduzetnika,

2) kopiju rješenja o kategorizaciji objekta izdat od  nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, osim za ugostiteljske objekte za smještaj kategorisane od strane Ministarstva,

3) uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa 29.02.2020. godine,

4) kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu,

5) potvrdu, odnosno uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o registraciji obveznika doprinosa obaveznog osiguranja  sa Izvještajem  o broju zaposlenih na dan izdavanja izvještaja  i

6) cjenovnik usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica ugostitelja.

(5) Prijava turističke agencije  sadrži:

1) poslovno ime (firmu) turističke agencije,

2) Jedinstveni identifikacioni broj  (JIB)  turističke agencije,

3) broj žiro računa turističke agencije i

4) sjedište, odnosno adresu poslovanja  (ulica, broj, mjesto, poštanski broj, grad/opština) turističke agencije.

(6) Uz prijavu turistička agencija  je  dužna dostaviti:

1) važeću polisu  osiguranja ili bankovnu garanciju izdatu u skladu sa članom 34. Zakona o turizmu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 45/17) ,

2) uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske o izmirenim poreskim obavezama zaključno sa danom 29.02.2020. godine i

3) kopiju ugovora ili drugi dokaz o otvorenom žiro računu.

(7) Za svaki ugostiteljski objekat za smještaj  koji  ugostitelj stavlja u funkciju realizacije šeme dodjele vaučera podnosi se posebna prijava.

(8) Podaci iz prijave i dokumentacije  iz st 3.,4., 5. i 6.  ovog člana moraju da budu tačni i istiniti.

(9) Ugostitelj i turistička agencija  dužni su da  pismenim putem informišu Ministarstvo o svim statusnim i drugim promjenama u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera, o čemu prilažu  odgovarajuće dokaze, kao i da u slučaju povećanja smještajnih kapaciteta prije njihovog stavljanja u funkciju postupe na način propisan stavom 7. ovog člana.

 

(Evidencija ugostitelja i turističkih agencija i promjene u Evidenciji)

Član 7.

 

(1) Ministarstvo vodi Evidenciju  ugostitelja i turističkih agencija ( u daljem tekstu: “Evidencija”)  koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodjele vaučera.

(2) Evidencija je javna i objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.

(3)  Ministarstvo sprovodi postupak vrednovanja potpunih i urednih Prijava na Javni poziv.

(4) Ukoliko ugostitelj i turistička agencija ispunjavaju uslove iz Javnog poziva Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Evidenciju.

(5) Korisnicima vaučera ugostitelj, odnosno turistička agencija mogu pružiti  svoje usluge iz člana 2. ove uredbe počev od narednog dana od dana njihovog upisa u Evidenciju.

(6) Ukoliko se u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera utvrdi da su  ugostitelj ili turistička agencija  prestali  ispunjavati uslove propisane ovom uredbom, Ministarstvo će donijeti rješenje o brisanju iz Evidencije.

(7) U slučaju iz stava 6. ovog člana ugostitelj, odnosno turistička agencija  dužni su obustaviti realizaciju dodjele vaučera računajući od dana prijema rješenja o brisanju iz Evidencije.

(8) Ministarstvo ažurira Evidenciju zavisno od pristiglih prijava i izdatih rješenja iz st. 4. i 6. ovog člana.

(9) Ministarstvo sa ugostiteljem, odnosno turističkom agencijom  upisanim/om u Evidenciju zaključuje Ugovor o  subvenciji  troškova smještaja (noćenje sa doručkom)  korištenjem turističkih vaučera.

 

( Javni poziv građanima i prijava za vaučer)

Član 8.

 

(1) Po objavljivanju Evidencije, Ministarstvo  u jednom od dnevnih štampanih glasila koji se objavljuje na području Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva raspisuje Javni poziv kojim se pozivaju građani Republike Srpske za podnošenje prijava za dodjelu vaučera (u daljem tekstu: “prijava za vaučer”).

(2)  Lice iz člana 4. ove uredbe dostavlja prijavu za vaučer  Ministarstvu u štampanom obliku, poštanskim putem ili neposredno na protokol, odnosno elektronskim putem popunjavanjem obrasca prijave putem elektronske  aplikacije.

(3) Prijava za vaučer sadrži:

1) ime i prezime podnosioca prijave,

2) jedinstveni matični broj građana (JMBG) podnosioca prijave,

3) mjesto i adresu prebivališta podnosioca prijave,

4) kontakt telefon,

5) naziv ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija smještaja, kao i  naziv turističke agencije ukoliko je rezervacija smještaja učinjena posredstvom agencije,

6) period rezervacije smještaja i

7) izjavu kojom podnosilac prijave za vaučer pod materijalnom odgovornošću garantuje da su podaci iz prijave tačni i istiniti.

(4) Uz prijavu na vaučer dostavlja se potvrda o rezervaciji smještaja iz člana 9. ove uredbe i kopija lične karte ili pasoša podnosioca prijave.

(5) Za poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov iz člana 4. ove uredbe, prijavu za vaučer podnosi zakonski zastupnik, roditelj, odnosno staratelj.

(6)  Prijava za vaučer će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje Ministarstvu, odnosno njenim upisom u  elektronsku  aplikaciju, o čemu se podnosilac obavještava na odgovarajući način.

(7) Ukoliko je prijava za vaučer nepotpuna, odnosno dokumentacija uz prijavu nekompletna, podnosilac će se pozvati da prijavu uredi, odnosno da dostavi potrebnu dokumentaciju u naknadno određenom roku.

(8) Ministarstvo po službenoj dužnosti putem jedinstvene elektronske aplikacije u evidencijama matičnih brojeva, prebivališta, boravišta i ličnih karata,  provjerava tačnost podataka u prijavi za vaučer.

 

(Potvrda o rezervaciji)

Član 9.

 

(1) Lice iz člana 4. ove uredbe prije podnošenja prijave za vaučer vrši rezervaciju smještaja:

1)ndirektno kod ugostitelja upisanog u Evidenciju, na osnovu čega ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji i

2) posredstvom turističke agencije upisane u Evidenciju, na osnovu čega turistička agencija izdaje potvrdu o putovanju/rezervaciji.

(2) Potvrda  iz stava 1. ovog člana treba da sadrži period rezervacije, vrijeme važenja rezervacije i ime i prezime lica na koje se odnosi.

(3)  Kao potvrda  iz stava 1. ovog člana prihvata se i potvrda koja je dostavljena elektronskim putem, kao e -mail ili kao skenirani dokument koji je ovjeren od strane ugostitelja ili turističke agencije.

(4) Lice iz člana 4. ove uredbe koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posljedice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smještaja.

 

( Ocjena ispunjenosti uslova za sticanje svojstva korisnika vaučera)

Član 10.

 

(1) Razmatranje broja prijava za  vaučer ograničen je raspoloživim sredstvima Kompezacionog fonda Republike Srpske i rangiranje prijava za vaučer vršiće se na osnovu datuma i vremena njihovog prijema  u Ministarstvu, odnosno sa danom njihovog  unosa u  elektronsku  aplikaciju.

(2) Ministarstvo sprovodi postupak ocjene ispunjenosti uslova  iz člana 8.    ove uredbe.

(3) Ministarstvo na odgovarajući način dostavlja vaučer licu koje ispunjava uslove iz čl. 4. i 8. ove uredbe.

 

(Vrijednost i sadržaj vaučera)

Član 11.

 

(1) Vrijednost vaučera iznosi 100,00 KM i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik vaučera može jednom u toku 2020 godine koristiti za plaćanje usluge smještaja (noćenje sa doručkom), bez obzira na vrijednost izvršene usluge smještaja.

(2) Vaučer sadrži sljedeće podatke, i to:

1) odštampane podatke:

 1. namjena: subvencionisano korišćenje usluga smještaja u ugostiteljskim objektima u 2020. godini,
 2. izdavalac vaučera: Ministarstvo trgovine i turizma,

3.novčana vrijednost: 100,00 KM,

 1. serijski broj vaučera i
 2. krajnji rok korišćenja vaučera (15. novembar 2020. godine).

2) podatke koji se popunjavaju, i to :

 1. naziv i sjedište ugostiteljskog objekta u kojem se može iskoristiti vaučer,
 2. podatke o korisniku vaučera (ime i prezime i JMBG) i mjesto prebivališta korisnika vaučera,
 3. potpis korisnika vaučera (kao na ličnoj karti), odnosno njegovog zakonskog zastupnika (roditelja, odnosno staratelja),
 4. potpis ovlašćenog lica ugostitelja, odnosno turističke agencije i pečat i
 5. datum.

(3) Vaučer izrađuje i štampa JU „Službeni glasnik Republike Srpske„, Banja Luka, upotrebom tehnologije koja onemogućava falsifikovanje vaučera.

 

( Naplata smještaja  korištenjem vaučera i račun)

Član 12.

 

(1) Ugostitelj je dužan da usluge smještaja (noćenje sa doručkom) pruži korisniku vaučera lično, u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji i  koji posluje  van mjesta prebivališta korisnika vaučera.

(2) Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi i sa istim  se može plaćati samo usluga smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom.

(3) Ugostitelj, odnosno turistička agencija  naplaćuje  korisniku vaučera uslugu iz stava 2. ovog člana umanjenu za vrijednost vaučera.

(4) Po okončanju usluge iz stava 2. ovog člana, ugostitelj popunjava i potpisuje vaučer sa podacima iz člana 11. ove uredbe, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer.

(5) Ugostitelj, odnosno turistička agencija  korisniku vaučera izdaje fiskalni, odnosno odgovarajući račun  za pružene usluge.

(6) Ukoliko ukupna cijena pružene usluge iz stava 2. ovog člana prelazi iznos vaučera korisnik vaučera će  razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

(7) U slučaju da je vrijednost vaučera veća od vrijednosti  pružene usluge iz stava 2. ovog člana korisnik vaučera predaje vaučer ugostitelju, kao način plaćanja, bez mogućnosti povrata razlike u cijeni.

 

(Zahtjev za refundiranje sredstava)

Član 13.

 

(1) Ugostitelj, odnosno turistička agencija, najkasnije do 5-tog dana u mjesecu za prethodni mjesec u kojem je usluga smještaja realizovana,  Ministarstvu dostavlja objedinjen zahtjev za refundiranje sredstava po osnovu iskorištenih vaučera u prethodnom mjesecu.

(2) Uz zahtjev  za refundaciju prilaže se:

1) ovjeren i potpisan spisak realizovanih vaučera,

2) uredno popunjeni  i potpisani vaučeri,

3) fiskalni računi za pružene usluge, odnosno odgovarajući računi,

4) ovjerena i potpisana specifikacija, koja sadrži:

 1. sve pružene usluge sa posebno iskazanom uslugom noćenja sa doručkom i pojedinačnom cijenom (koja se jedino refundira) i
 2. iskazan ukupan iznos naplaćene boravišne takse, sa listom gostiju i

5)  ostala  dokumentacija definisana ugovorom iz člana 7. stav 9. ove uredbe.

(3) Vaučer  iz stava 2. tačka 2. ovog člana mora da bude uredno i čitko popunjen, bez oštećenja i korekcija, a lični podaci korisnika vaučera  na svim dokumentima moraju biti identični.

 

(Rješenje o refundiranju /povratu sredstava )

Član 14.

 

(1) Ministarstvo razmatra  zahtjev iz člana 13. ove uredbe i u slučaju ispunjenosti uslova donosi rješenje o refundaciji/povratu sredstava.

(2) Vrijednost vaučera iz člana 11. stav 1. ove uredbe predstavlja maksimalan iznos sredstava koji se po jednom vaučeru može refundirati ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji.

(3) U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smještaja (noćenje sa doručkom) u većem iznosu od iznosa vaučera, ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji  refundira se iznos u vrijednosti vaučera.

(4) U slučaju da je vrijednost vaučera veća od vrijednosti pruženih usluga smještaja (noćenje sa doručkom), ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji  refundira se iznos sredstava u vrijednosti pruženih usluga.

(5) Ukoliko ugostitelj prihvati vaučer kao sredstvo plaćanja troškova ishrane (osim doručka), pića, boravišne takse  i drugih usluga, neće biti izvršena refundacija od strane Ministarstva.

(6) Za vaučere koji su korišćeni u mjestu prebivališta korisnika vaučera i  koji sadrže nepravilnosti iz člana 13. stav 3. ove uredbe neće  se vršiti refundacija sredstava.

(7) Ministarstvo, najkasnije u roku do  60 dana od dana donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana uplaćuje sredstva na ime refundacije ugostitelju, odnosno turističkoj agenciji.

 

( Baza podataka emitovanih vaučera)

Član 15.

 

(1) Ministarstvo  vodi jedinstvenu bazu podataka svih emitovanih vaučera sa serijskim brojevima i datumom izdavanja svih vaučera, bez  navođenja ličnih podataka korisnika vaučera.

(2) Jedinstvena baza podataka iz stava 1 ovog člana je javna i dostupna na internet stranici Ministarstva.

 

( Inspekcijski nadzor i upravni postupak)

Član 16.

(1) Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove uredbe vrši Republička uprava za inspekcijske poslove i posebne organizacione jedinice za obavljanje inspekcijskih poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinica lokalne samouprave posredstvom tržišnog inspektora.

(2) Na sva pitanja koja se odnose na postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova iz čl. 6., 7., 8, 10. 13.  i 14. ove uredbe primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

 

(Prekršaji-novčana kazna)

Član 17.

 

(1) Novčanom kaznom od 700 KM do 2.100 KM kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obustavi realizaciju dodjele vaučera računajući od dana prijema rješenja o brisanju iz Evidencije u slučaju iz člana 7. stav 7. ove uredbe.,

2) uslugu smještaja (noćenje sa doručkom) ne pruži korisniku vaučera lično, u ugostiteljskom objektu za koji je izdata potvrda o rezervaciji (član 12. stav 1.),

3) vaučer naplati za druge usluge, a ne za usluge smještaja (noćenje sa doručkom) ( član 12. stav 2.) i

4) uslugu smještaja (noćenja sa doručkom)ne umanji za za vrijednost vaučera ( član 12. stav 3.).

(2) Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj pravno lice,  ako:

1) se utvrdi da  podaci iz prijave i dokumentacije iz člana 6. st. 3.,4., 5. i 6.  ove uredbe nisu tačni i istiniti,

2) pismenim putem ne informišu Ministarstvo o svim statusnim i drugim promjenama u toku perioda trajanja šeme dodjele vaučera i ne prilože  odgovarajuće dokaze ( član 6. stav 9) i

3) prihvati vaučer  radi plaćanja usluga smještaja (noćenje sa doručkom) u objektu koji posluje  u mjestu prebivališta korisnika vaučera (član 12. stav 1).

(3) Za prekršaj iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM.

(4) Za prekršaj iz stava  1. ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM, a iz stava 2. ovog člana novčanom kaznom od 300 KM do 900 KM.

Član 18.

Novčanom kaznom od 200 KM do 600 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

1) koristiti vaučer radi plaćanja usluga smještaja (noćenje sa doručkom) kod ugostitelja koji pruža ugostiteljske usluge u ugostiteljskom objektu za smještaj  u mjestu prebivališta korisnika vaučera (član 4. stav 2),

2) se utvrdi da podaci iz prijave za vaučer nisu tačni i istiniti ( član  8. stav 3.) i

3)  vaučer  koristi drugo  lice, a ne lice na čije ime vaučer glasi (član 12. stav 2.).

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu narednog  dana od objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

PREDSJEDNIK VLADE

Radovan Višković