Уредба о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима (РАДНА ВЕРЗИЈА ТЕКСТА)

03.06.2020.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ВЛАДА

УРЕДБA

 О условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским објектима

 Бања Лука, мај 2020. године

Приједлог

На  основу члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08) и члана 9. став  2.  Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске„, број 46/20), на приједлог Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске , Влада Републике Српске, на ___сједници од ______2020 године,  д о н о с и:

 

УРЕДБУ

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШћЕЊА ТУРИСТИЧКИХ ВАУЧЕРА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

(Предмет)

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се услови и начин додјеле средстава Компензационог фонда Републике Српске за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима, на територији Републике Српске у циљу подстицања развоја домаћег туризма.

(Туристички ваучер)

Члан 2.

 

(1) Подстицање развоја домаћег туризма спроводи Министарство трговине и туризма (у даљем тексту: „Министарство“) додјелом туристичких ваучера (у даљем тексту: „ваучер“).

(2) Ваучер је документ који издаје Министарство на основу кога корисник ваучера остварује право на субвенцију трошкова услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта за смјештај,  без субвенције осталих трошкова исхране и пића или других факултативних услуга.

(3) Ваучер се може искористити за плаћање:

 1. трошкова из става 2. овог члана  у минималном трајању  од три ноћења заредом, у корист једног корисника ваучера,
 2. трошкова из става 2. овог члана  у минималном трајању  од четири  ноћења заредом  у корист два корисника ваучера и
 3. трошкова из  става 2. овог члана  у минималном трајању  од четири  ноћења заредом  у више угоститељских објеката за смјештај, у корист два корисника ваучера, уколико се туристички аранжман реализује посредством туристичке агенције.

(4) Ваучер се може искористити у периоду од 15. јуна до 15. новембра 2020. године.

 ( Угоститељ и туристичка агенција)

Члан 3.

 

(1) Услугу смјештаја из члана 2. став 2. ове уредбе пружа субјект  регистрован као привредно друштво, друго правно лице или предузетник који пружа угоститељске услуге у угоститељским објектима за смјештај у складу са прописима којим се уређује област угоститељства (у даљем тексту: „угоститељ“).

(2) Туристичка агенција осмишљава и организује туристички пакет аранжман који подразумијева кориштење услуга превоза и/или  смјештаја код угоститеља из става 1. овог члана.

(Корисник ваучера)

Члан 4.

 

(1)Корисник ваучера је сваки пунољетни грађанин Републике Српске без обзира на висину личних примања, који испуњава услове из ове уредбе за додјелу ваучера.

(2) Корисник ваучера може користити ваучер само ради плаћања услуга смјештаја која укључује ноћење са доручком код угоститеља који пружа угоститељске услуге у угоститељском објекту за смјештај ван мјеста  пребивалишта корисника ваучера.

(3) Право из члана 2. став 3. т. 1. и 2. ове уредбе корисник ваучера може остварити директно у односу са угоститељем или посредством туристичке агенције.

(Јавни позив за угоститеље и туристичке агенције)

Члан 5.

(1)Министарство у једном од дневних штампаних гласила који се објављује на територији Републике Српске и на интернет страници Министарства објављује Јавни позив за доставу  пријаве ради учешћа у реализацији шеме додјеле ваучера за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у угоститељским објектима. (у даљем тексту: „Јавни позив“).

(2) Право учешћа на Јавном позиву има:

1) угоститељ који је уредно измирио пореске обавезе и  има најмање четири  запослена радника и

2) туристичка агенција, носилац Лиценце Министарства из члана 37. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, број: 45/17) која је уредно измирила пореске обавезе.

(Пријава на Јавни позив)

Члан 6.

(1) За аплицирање  на Јавни позив угоститељ и туристичка агенција дужни су  Министарству поднијети Пријаву за учешће у реализацији шеме додјеле ваучера (у даљем тексту: „Пријава“).

(2) Пријава се доставља Министарству електронским путем попуњавањем обрасца Пријаве путем  електронске апликације.

(3) Пријава угоститеља садржи:

1) пословно име (фирму), угоститеља,

2) Јединствени идентификациони број  (ЈИБ)  угоститеља,

3) број жиро рачуна угоститеља,

4) сједиште, односно адресу пословања  (улица, број, мјесто, поштански број, град/општина) угоститеља,

5) податке о угоститељском објекту (назив, врста, адреса, а за категорисане објекте и категорија и број рјешења о категоризацији, као и број индивидуалних лежаја, односно податак о укупним смјештајним капацитетима) и

6) телефон,  е-маил адресу и  податке о контакт особи угоститеља.

(4) Уз Пријаву угоститељ је  дужан доставити:

1) доказ о упису угоститеља у судски регистар, односно у Регистар предузетника,

2) копију рјешења о категоризацији објекта издат од  надлежног органа јединице локалне самоуправе, осим за угоститељске објекте за смјештај категорисане од стране Министарства,

3) увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са 29.02.2020. године,

4) копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну,

5) потврду, односно увјерење Пореске управе Републике Српске о регистрацији обвезника доприноса обавезног осигурања  са Извјештајем  о броју запослених на дан издавања извјештаја  и

6) цјеновник услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком, овјерен и потписан од стране одговорног лица угоститеља.

(5) Пријава туристичке агенције  садржи:

1) пословно име (фирму) туристичке агенције,

2) Јединствени идентификациони број  (ЈИБ)  туристичке агенције,

3) број жиро рачуна туристичке агенције и

4) сједиште, односно адресу пословања  (улица, број, мјесто, поштански број, град/општина) туристичке агенције.

(6) Уз пријаву туристичка агенција  је  дужна доставити:

1) важећу полису  осигурања или банковну гаранцију издату у складу са чланом 34. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, број: 45/17) ,

2) увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама закључно са даном 29.02.2020. године и

3) копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну.

(7) За сваки угоститељски објекат за смјештај  који  угоститељ ставља у функцију реализације шеме додјеле ваучера подноси се посебна пријава.

(8) Подаци из пријаве и документације  из ст 3.,4., 5. и 6.  овог члана морају да буду тачни и истинити.

(9) Угоститељ и туристичка агенција  дужни су да  писменим путем информишу Министарство о свим статусним и другим промјенама у току периода трајања шеме додјеле ваучера, о чему прилажу  одговарајуће доказе, као и да у случају повећања смјештајних капацитета прије њиховог стављања у функцију поступе на начин прописан ставом 7. овог члана.

 

(Евиденција угоститеља и туристичких агенција и промјене у Евиденцији)

Члан 7.

 

(1) Министарство води Евиденцију  угоститеља и туристичких агенција ( у даљем тексту: „Евиденција“)  који су испунили услове за реализацију шеме додјеле ваучера.

(2) Евиденција је јавна и објављује се на званичној интернет страници Министарства.

(3)  Министарство спроводи поступак вредновања потпуних и уредних Пријава на Јавни позив.

(4) Уколико угоститељ и туристичка агенција испуњавају услове из Јавног позива Министарство доноси рјешење о упису у Евиденцију.

(5) Корисницима ваучера угоститељ, односно туристичка агенција могу пружити  своје услуге из члана 2. ове уредбе почев од наредног дана од дана њиховог уписа у Евиденцију.

(6) Уколико се у току периода трајања шеме додјеле ваучера утврди да су  угоститељ или туристичка агенција  престали  испуњавати услове прописане овом уредбом, Министарство ће донијети рјешење о брисању из Евиденције.

(7) У случају из става 6. овог члана угоститељ, односно туристичка агенција  дужни су обуставити реализацију додјеле ваучера рачунајући од дана пријема рјешења о брисању из Евиденције.

(8) Министарство ажурира Евиденцију зависно од пристиглих пријава и издатих рјешења из ст. 4. и 6. овог члана.

(9) Министарство са угоститељем, односно туристичком агенцијом  уписаним/ом у Евиденцију закључује Уговор о  субвенцији  трошкова смјештаја (ноћење са доручком)  кориштењем туристичких ваучера.

 ( Јавни позив грађанима и пријава за ваучер)

Члан 8.

(1) По објављивању Евиденције, Министарство  у једном од дневних штампаних гласила који се објављује на подручју Републике Српске и на интернет страници Министарства расписује Јавни позив којим се позивају грађани Републике Српске за подношење пријава за додјелу ваучера (у даљем тексту: „пријава за ваучер“).

(2)  Лице из члана 4. ове уредбе доставља пријаву за ваучер  Министарству у штампаном облику, поштанским путем или непосредно на протокол, односно електронским путем попуњавањем обрасца пријаве путем електронске  апликације.

(3) Пријава за ваучер садржи:

1) име и презиме подносиоца пријаве,

2) јединствени матични број грађана (ЈМБГ) подносиоца пријаве,

3) мјесто и адресу пребивалишта подносиоца пријаве,

4) контакт телефон,

5) назив угоститељског објекта за који је извршена резервација смјештаја, као и  назив туристичке агенције уколико је резервација смјештаја учињена посредством агенције,

6) период резервације смјештаја и

7) изјаву којом подносилац пријаве за ваучер под материјалном одговорношћу гарантује да су подаци из пријаве тачни и истинити.

(4) Уз пријаву на ваучер доставља се потврда о резервацији смјештаја из члана 9. ове уредбе и копија личне карте или пасоша подносиоца пријаве.

(5) За пословно неспособно лице, које испуњава услов из члана 4. ове уредбе, пријаву за ваучер подноси законски заступник, родитељ, односно старатељ.

(6)  Пријава за ваучер ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје Министарству, односно њеним уписом у  електронску  апликацију, о чему се подносилац обавјештава на одговарајући начин.

(7) Уколико је пријава за ваучер непотпуна, односно документација уз пријаву некомплетна, подносилац ће се позвати да пријаву уреди, односно да достави потребну документацију у накнадно одређеном року.

(8) Министарство по службеној дужности путем јединствене електронске апликације у евиденцијама матичних бројева, пребивалишта, боравишта и личних карата,  провјерава тачност података у пријави за ваучер.

(Потврда о резервацији)

Члан 9.

(1) Лице из члана 4. ове уредбе прије подношења пријаве за ваучер врши резервацију смјештаја:

1)ндиректно код угоститеља уписаног у Евиденцију, на основу чега угоститељ издаје потврду о резервацији и

2) посредством туристичке агенције уписане у Евиденцију, на основу чега туристичка агенција издаје потврду о путовању/резервацији.

(2) Потврда  из става 1. овог члана треба да садржи период резервације, вријеме важења резервације и име и презиме лица на које се односи.

(3)  Као потврда  из става 1. овог члана прихвата се и потврда која је достављена електронским путем, као е -маил или као скенирани документ који је овјерен од стране угоститеља или туристичке агенције.

(4) Лице из члана 4. ове уредбе које је извршило резервацију у случају њеног отказа у резервисаном термину не сноси посљедице у вези са нереализованим коришћењем услуга смјештаја.

( Оцјена испуњености услова за стицање својства корисника ваучера)

Члан 10.

(1) Разматрање броја пријава за  ваучер ограничен је расположивим средствима Компезационог фонда Републике Српске и рангирање пријава за ваучер вршиће се на основу датума и времена њиховог пријема  у Министарству, односно са даном њиховог  уноса у  електронску  апликацију.

(2) Министарство спроводи поступак оцјене испуњености услова  из члана 8.    ове уредбе.

(3) Министарство на одговарајући начин доставља ваучер лицу које испуњава услове из чл. 4. и 8. ове уредбе.

(Вриједност и садржај ваучера)

Члан 11.

(1) Вриједност ваучера износи 100,00 КМ и наведени износ представља максимални износ средстава, која корисник ваучера може једном у току 2020 године користити за плаћање услуге смјештаја (ноћење са доручком), без обзира на вриједност извршене услуге смјештаја.

(2) Ваучер садржи сљедеће податке, и то:

1) одштампане податке:

 1. намјена: субвенционисано коришћење услуга смјештаја у угоститељским објектима у 2020. години,
 2. издавалац ваучера: Министарство трговине и туризма,

3.новчана вриједност: 100,00 КМ,

 1. серијски број ваучера и
 2. крајњи рок коришћења ваучера (15. новембар 2020. године).

2) податке који се попуњавају, и то :

 1. назив и сједиште угоститељског објекта у којем се може искористити ваучер,
 2. податке о кориснику ваучера (име и презиме и ЈМБГ) и мјесто пребивалишта корисника ваучера,
 3. потпис корисника ваучера (као на личној карти), односно његовог законског заступника (родитеља, односно старатеља),
 4. потпис овлашћеног лица угоститеља, односно туристичке агенције и печат и
 5. датум.

(3) Ваучер израђује и штампа ЈУ „Службени гласник Републике Српске„, Бања Лука, употребом технологије која онемогућава фалсификовање ваучера.

( Наплата смјештаја  кориштењем ваучера и рачун)

Члан 12.

 

(1) Угоститељ је дужан да услуге смјештаја (ноћење са доручком) пружи кориснику ваучера лично, у угоститељском објекту за који је издата потврда о резервацији и  који послује  ван мјеста пребивалишта корисника ваучера.

(2) Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи и са истим  се може плаћати само услуга смјештаја која укључује ноћење са доручком.

(3) Угоститељ, односно туристичка агенција  наплаћује  кориснику ваучера услугу из става 2. овог члана умањену за вриједност ваучера.

(4) По окончању услуге из става 2. овог члана, угоститељ попуњава и потписује ваучер са подацима из члана 11. ове уредбе, а корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ), потписује ваучер.

(5) Угоститељ, односно туристичка агенција  кориснику ваучера издаје фискални, односно одговарајући рачун  за пружене услуге.

(6) Уколико укупна цијена пружене услуге из става 2. овог члана прелази износ ваучера корисник ваучера ће  разлику доплатити сопственим средствима.

(7) У случају да је вриједност ваучера већа од вриједности  пружене услуге из става 2. овог члана корисник ваучера предаје ваучер угоститељу, као начин плаћања, без могућности поврата разлике у цијени.

(Захтјев за рефундирање средстава)

Члан 13.

 

(1) Угоститељ, односно туристичка агенција, најкасније до 5-тог дана у мјесецу за претходни мјесец у којем је услуга смјештаја реализована,  Министарству доставља обједињен захтјев за рефундирање средстава по основу искориштених ваучера у претходном мјесецу.

(2) Уз захтјев  за рефундацију прилаже се:

1) овјерен и потписан списак реализованих ваучера,

2) уредно попуњени  и потписани ваучери,

3) фискални рачуни за пружене услуге, односно одговарајући рачуни,

4) овјерена и потписана спецификација, која садржи:

 1. све пружене услуге са посебно исказаном услугом ноћења са доручком и појединачном цијеном (која се једино рефундира) и
 2. исказан укупан износ наплаћене боравишне таксе, са листом гостију и

5)  остала  документација дефинисана уговором из члана 7. став 9. ове уредбе.

(3) Ваучер  из става 2. тачка 2. овог члана мора да буде уредно и читко попуњен, без оштећења и корекција, а лични подаци корисника ваучера  на свим документима морају бити идентични.

(Рјешење о рефундирању /поврату средстава )

Члан 14.

(1) Министарство разматра  захтјев из члана 13. ове уредбе и у случају испуњености услова доноси рјешење о рефундацији/поврату средстава.

(2) Вриједност ваучера из члана 11. став 1. ове уредбе представља максималан износ средстава који се по једном ваучеру може рефундирати угоститељу, односно туристичкој агенцији.

(3) У случају да корисник ваучера користи услуге смјештаја (ноћење са доручком) у већем износу од износа ваучера, угоститељу, односно туристичкој агенцији  рефундира се износ у вриједности ваучера.

(4) У случају да је вриједност ваучера већа од вриједности пружених услуга смјештаја (ноћење са доручком), угоститељу, односно туристичкој агенцији  рефундира се износ средстава у вриједности пружених услуга.

(5) Уколико угоститељ прихвати ваучер као средство плаћања трошкова исхране (осим доручка), пића, боравишне таксе  и других услуга, неће бити извршена рефундација од стране Министарства.

(6) За ваучере који су коришћени у мјесту пребивалишта корисника ваучера и  који садрже неправилности из члана 13. став 3. ове уредбе неће  се вршити рефундација средстава.

(7) Министарство, најкасније у року до  60 дана од дана доношења рјешења из става 1. овог члана уплаћује средства на име рефундације угоститељу, односно туристичкој агенцији.

( База података емитованих ваучера)

Члан 15.

(1) Министарство  води јединствену базу података свих емитованих ваучера са серијским бројевима и датумом издавања свих ваучера, без  навођења личних података корисника ваучера.

(2) Јединствена база података из става 1 овог члана је јавна и доступна на интернет страници Министарства.

( Инспекцијски надзор и управни поступак)

Члан 16.

(1) Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове уредбе врши Републичка управа за инспекцијске послове и посебне организационе јединице за обављање инспекцијских послова у градској, односно општинској управи јединица локалне самоуправе посредством тржишног инспектора.

(2) На сва питања која се односе на поступак утврђивања испуњености услова из чл. 6., 7., 8, 10. 13.  и 14. ове уредбе примјењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује управни поступак.

(Прекршаји-новчана казна)

Члан 17.

 

(1) Новчаном казном од 700 КМ до 2.100 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) не обустави реализацију додјеле ваучера рачунајући од дана пријема рјешења о брисању из Евиденције у случају из члана 7. став 7. ове уредбе.,

2) услугу смјештаја (ноћење са доручком) не пружи кориснику ваучера лично, у угоститељском објекту за који је издата потврда о резервацији (члан 12. став 1.),

3) ваучер наплати за друге услуге, а не за услуге смјештаја (ноћење са доручком) ( члан 12. став 2.) и

4) услугу смјештаја (ноћења са доручком)не умањи за за вриједност ваучера ( члан 12. став 3.).

(2) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај правно лице,  ако:

1) се утврди да  подаци из пријаве и документације из члана 6. ст. 3.,4., 5. и 6.  ове уредбе нису тачни и истинити,

2) писменим путем не информишу Министарство о свим статусним и другим промјенама у току периода трајања шеме додјеле ваучера и не приложе  одговарајуће доказе ( члан 6. став 9) и

3) прихвати ваучер  ради плаћања услуга смјештаја (ноћење са доручком) у објекту који послује  у мјесту пребивалишта корисника ваучера (члан 12. став 1).

(3) За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 200 КМ до 600 КМ.

(4) За прекршај из става  1. овог члана казниће се за прекршај предузетник новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ, а из става 2. овог члана новчаном казном од 300 КМ до 900 КМ.

Члан 18.

Новчаном казном од 200 КМ до 600 КМ казниће се за прекршај физичко лице, ако:

1) користити ваучер ради плаћања услуга смјештаја (ноћење са доручком) код угоститеља који пружа угоститељске услуге у угоститељском објекту за смјештај  у мјесту пребивалишта корисника ваучера (члан 4. став 2),

2) се утврди да подаци из пријаве за ваучер нису тачни и истинити ( члан  8. став 3.) и

3)  ваучер  користи друго  лице, а не лице на чије име ваучер гласи (члан 12. став 2.).

(Ступање на снагу)

Члан 19.

Ова уредба ступа на снагу наредног  дана од објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ

Радован Вишковић