Објављен конкурс Министарства трговине и туризма РС за обуку туристичких водича

25.06.2019.

На основу члана 43. став 3) Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, број: 45/17) , Министарство трговине и туризма Републике Српске, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И     П О З И В

ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА  ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2019. ГОДИНИ

I

Расписује се Јавни позив  за полагање стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Републике Српске у 2019. години.

II

Право полагања стручног испита за стицање звања  туристичког водича за подручје Републике Српске имају кандидати који испуњавају услове према члану 43. Закона о туризму („Службени гласник Републике Српске“, брoj 45/17), и то:

1. да су држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, односно страни држављани који посједују радну дозволу у Босни и Херцеговини,

2. да имају најмање завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и

3. да активно познају најмање један страни језик.

III

(1) За учествовање на Јавном позиву кандидат је обавезан Министарству трговине и туризма доставити Пријаву за полагање испита у писменој форми.

У Пријави за полагање испита потребно је навести сљедеће  податаке:

1. име, очево име и презиме кандидата,

2. адресу пребивалишта, односно боравишта кандидата,

3.  датум и година  рођења кандидата,

4. врсту школске спреме и смјер који је кандидат завршио,

5. страни језик, односно стране језике које кандидат намјерава полагати у оквиру испита и

6.контакт телефон.

(2) Уз Пријаву за полагање испита кандидати су обавезни да доставе сљедеће доказе:

1.  овјерену фотокопију увjерења о држављанству Босне и Херцеговине, односно Републике Српске, односно радне дозволе за стране држављане,

2.овјерену фотокопију личне карте,

3. овјерену фотокопију дипломе о стеченом најмање средњем образовању у четверогодишњем трајању или други одговарајући доказ  о стеченој стручној спреми  ( уколико кандидат посједује вишу или високу стручну спрему може доставити и доказе о тој стручној спреми),

4. републичку административну таксу у износу од 2 КМ према тарифном броју 1. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11 и 67/13) за подношење пријаве.

IV

(1) Стручни испит за туристичког водича састоји се од усменог, писменог и практичног дијела и полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита коју именује министар надлежан за послове туризма.

(2) Програм стручног испита за стицање звања туристичког водича на подручју Републике  Српске састоји се из сљедећих предмета: Уставно уређење Републике Српске, односно БиХ, Историја Републике Српске, односно БиХ ,Основи туристичког законодавства Републике Српске, Основни туризма, Заштита потрошача у туризму, Водичка служба, Туристичка географија Републике Српске и Културно-историјско и природно насљеђе Републике Српске.

V

(1) Комисија спроводи испит, организује теоријску и практичну обуку кандидата, те врши провјеру знања кандидата.

(2) Предмети из тачке IV јавног позива подразумијевају теоријски и практични дио, са обуком.

(3) Програм теоријске обуке траје укупно 28 часова и подразумијева обуку из сљедећих предмета:

1) Уставно уређење Републике, односно БиХ (два часа),

2) Историја Републике, односно БиХ (шест часова),

3) Основи туристичког законодавства Републике (два часа),

4) Основе туризма (шест часова),

5) Заштита потрошача у туризму (два часа),

6) Туристичка географија Републике (четири часа),

7) Културно-историјско насљеђе Републике (шест часова).

(4) Програм из предмета Водичка служба у туризму подразумијева теоретску и практичну обуку и траје укупно 12 часова.

(5) Практична обука подразумијева симулацију и демонстрацију туристичког вођења у складу са градивом предмета Водичка служба у туризму.

VI

(1) Након положеног стручног испита издаје се увјерење о положеном стручном испиту за туристичког водича за подручје Републике Српске.

(2) Кандидат који положи испит дужан је да за издавање Увјерења (цертификата)  о положеном испиту  достави доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 80 КМ према Тарифном броју  81. Закона о административним таксама.

(3) Таксу из става 2. овог члана,  кандидат уплаћује на Рачун јавних прихода Републике Српске, број 562-099-00000556-87 код НЛБ Развојне банке а.д. Бања Лука, врста прихода: 722511, буџетска организација 1855015, са назнаком „Трошкови за издавање цертификата о положеном испиту за туристичког водича“.

VII

(1) Пријаву на конкурс за полагање стручног испита за туристичког водича кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу: „Влада Републике Српске, Министарство трговине и туризма, Ресор туризма и угоститељства, Ул. Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука“, са назнаком: „Пријава на конкурс за полагање стручног испита за туристичког водича – НЕ ОТВАРАЈ“.

(2) Уз пријаву кандидат прилаже доказе из тачке III овог позива.

(3) Рок за подношење пријава за полагање стручног испита за туристичког водича је 30  дана од дана објављивања овог позива у дневном листу „Глас Српске“.

(4) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узети у разматрање.

VIII

(1) Јавни позив биће објављен на интернет страници Министарства трговине и туризма на web порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net), у дневном листу „Глас Српске“, као и на интернет страници Туристичке организације Републике Српске (www.turizamrs.org).

(2) Програм полагања стручног испита за туристичког водича, са предметним областима и потребном литературом биће објављен на интернет страници Министарства трговине и туризма -на web порталу Владе Републике Српске.

IX

(1) О тачном термину и мјесту одржавања обука, као и о осталим битним питањима кандидати ће накнадно бити обавјештени на интернет страници Министарства трговине и туризма  на којој ће бити доступне и све остале информације везане за полагање стручног испита.

(2) Све додатне информације у вези полагања предметног испита могу се добити  сваким радним даном од 8 до 15 часова, путем телефона 051/338-738.

 М И Н И С Т А Р

 Драгица Ковач